Informace dle zákona

Informace dle zákona

1. Oficiální název

Obec Píšť

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Píšť je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Píšť vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Obecní úřad není dělen na odbory.

 

4. Kontaktní informace

Adresa:

Obecní úřad Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec

Telefon: 565 583 002 / 607 167 838

E-mail: ou@obecpist.cz

Web: www.obecpist.cz

 

 

 

Úřední hodiny:

Sudý pátek : 18:00-19:00

5. Bankovní spojení

bankovní účet: 10627261/0100

6. Identifikační číslo

IČO: 00476137

7. Daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ00476137

 

8. Dokumenty

Územní plán obce.

Rozpočet obce.

Obecně závazné vyhlášky.

Související dokumenty zveřejněny na http://www.obecpist.cz/uredni_deska

 

9. Žádost o informace

Žádost o informaci lze podat

    * ústně

na Obecním úřadu Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

Sudý pátek : 18:00-19:00

Telefon: 565 583 002 / 607 167 838

    * písemně

na adrese Obecní úřad Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec

    * elektronicky

na email: ou@obecpist.cz 

Informace se zveřejňují těmito způsoby

    * na úřední desce OÚ

    * na internetu

Další info

    * Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

    * Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec.

    * Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

    * Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí žádost
 • rozhodnutí o odmítnutí žádosti - do 15 dnů od přijetí žádosti
 • odkázání na zveřejněnou informaci - do 7 dnů
 • vyzvání žadatele k doplnění žádosti - do 7 dnů od přijetí žádosti, pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena
 • vyzvání žadatele k upřesnění žádosti - do 7 dnů od přijetí žádosti, pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta
 • odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu - do 7 dnů
 • prodloužení lhůty ze závažných důvodů - o 10 dnů
 • podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • předložení odvolání nadřízenému orgánu - do 15 dnů ode dne doručení odvolání
 • vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání
 • podání stížnosti - do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace
 • předložení stížnosti nadřízenému orgánu - do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti
 • rozhodnutí o stížnosti - do 15 dnů od předložení

 

 

 

 

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

    * osobně na Obecním úřadu Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec v úřední den a hodinách

Úřední hodiny:

Sudý pátek : 18:00-19:00

    * písemně

na adresu Obecní úřad Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec

 * Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují.
 • Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.

    * Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

    * Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Píšť, kde je zaevidována a postoupena pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, kdy byla zaevidována.

    * Z podání musí být zřejmé

          o kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);

          o jaká informace je požadována;

          o kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Píšť)

    * Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.

    * V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, žadatel bude ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

    * V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

 

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze podávat písemně:

    * osobním podáním na Obecním úřadu Píšť, Píš´t 4, 396 01 Humpolec v úřední den a hodinách

Úřední hodiny:

Sudý pátek : 18:00 – 19:00 

    * poštou

na adresu Obecní úřad Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec

 

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají obecnímu úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.

 

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

12. Nejdůležitější předpisy:

    Obecně závazné vyhlášky dostupné na: http://www.obecpist.cz/uredni_deska 

Přehled nejdůležitějších předpisů

    * Ústava České republiky

    * Listina základních práv a svobod

    * zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

    * zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

    * zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

    * zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

    * zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

    * zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

    * zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

    * zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

    * zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

    * zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

    * zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

    * Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

    * nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

    * zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

    * zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

    * zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

    * zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

    * zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon

    * Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)

    * zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

    * zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

    * zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

    * zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

    * zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

    * zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zákony naleznete na Portálu veřejné správy - externí odkaz

13. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

14. Licenční smlouvy:

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

15. Výroční zpráva za rok 2018

    * počet podaných žádostí o informace – 0

    * počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

    * opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0

    *  počet podaných stížností podle § 16a, důvody jejich

        podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení                                0

   * další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou   poskytovány běžné informace prostřednictvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě

 

16. Adresa elektronické podatelny