Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem
zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné
povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 následovně:
I.
Zrušuje se bod 2.1.
Dosavadní body 2.2. a 2.3. se označují jako body 2.1. a 2.2.
II.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění
opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021, se nahrazuje
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Přílohy