Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Orgány obce

Zastupitelstvo obce (volební období 2022 – 2026)

Josef Jelínek DiS. – starosta obce
Mgr. Julie Adamcová – místostarostka obce
Otakar Adamec
Petr Brož
Martin Holada
Pavel Končel
Josef Šach

Finanční výbor

Martin Holada – předseda
Pavel Končel
Bc. Jitka Brožová

Zřízení finančního výboru je ze zákona povinné. Kontroluje plnění rozpočtu, podílí se na jeho sestavování a úpravách. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Iniciativně vyhledává a navrhuje nové zdroje příjmů do rozpočtu obce. Vyjadřuje se k výsledkům kontrol a auditům na úseku obecního rozpočtu. Navrhuje iniciativně efektivní využívání obecního majetku. Hodnotí souhrnné výsledky inventarizace obecního majetku.

Kontrolní výbor

Josef Šach – předseda
Otakar Adamec
Petr Brož

Zřízení kontrolního výboru je ze zákona povinné. Výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Kontroluje plnění smluv uzavřených obcí, dotační smlouvy a jejich finanční plnění. Kontroluje obecně závazné vyhlášky obce (OZV) a čerpání rozpočtu obce a dává doporučení k jeho regulaci, dále kontroluje hospodaření s obecním majetkem.

Stavební komise

Petr Brož – předseda
Martin Holada
Josef Šach

Spolupracuje na vytváření koncepčního rozvoje obce a přípravě investičních záměrů obce. Vyjadřuje se k chystaným změnám územního plánu obce a k investičním záměrům na území obce z hlediska zachování či změny architektonického charakteru obce. Sleduje rozvoj obce z estetického hlediska. Dává zastupitelstvu obce doporučení k ochraně památkových objektů, přírodních i uměle vytvořených a podněty v oblasti investiční výstavby.