Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Píšť

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Píšť je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Píšť vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Obecní úřad není dělen na odbory.

Vzhledem k velikosti obecního úřadu pracuje na obecním úřadě pouze:
Starosta: Josef Jelínek, DiS., 565 583 002 , 607167838, ou@obecpist.cz
Účetní – ekonomka: Miluše Holadová, 565 583 002

Správce lesa:
Josef Jelínek, DiS., 607167838, les@obecpist.cz

Seznam organizací:
Sbor dobrovolných hasičů Píšť

4. Kontaktní spojení

Adresa: Obecní úřad Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec
Úřední hodiny: každé liché pondělí v době od 8:00 do 9:00 a od 17:00 do 18:00

Telefon: 565 583 002 / 607 167 838
E-podatelna: ou@obecpist.cz
ID datové schránky: dhrayz5

5.Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 10627261
Kód banky: 0100

6. Identifikační číslo

IČ: 00476137

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ00476137

8. Dokumenty

Související dokumenty zveřejněny na Úřední desce a v sekci Dokumenty úřadu.

9. Žádost o informace

Žádost o informaci lze podat

 • ústně – na Obecním úřadu Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec v úředních hodinách (každé liché pondělí v době od 8:00 do 9:00 a od 17:00 do 18:00)
 • písemně – na adresu Obecní úřad Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec
 • elektronicky – na email: ou@obecpist.cz

Informace se zveřejňují těmito způsoby

Další informace

 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec.
 • Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • poskytnutí informací – do 15 dnů od přijetí žádost
 • rozhodnutí o odmítnutí žádosti – do 15 dnů od přijetí žádosti
 • odkázání na zveřejněnou informaci – do 7 dnů
 • vyzvání žadatele k doplnění žádosti – do 7 dnů od přijetí žádosti, pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena
 • vyzvání žadatele k upřesnění žádosti – do 7 dnů od přijetí žádosti, pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta
 • odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu – do 7 dnů
 • prodloužení lhůty ze závažných důvodů – o 10 dnů
 • podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • předložení odvolání nadřízenému orgánu – do 15 dnů ode dne doručení odvolání
 • vyřízení odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání
 • podání stížnosti – do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace
 • předložení stížnosti nadřízenému orgánu – do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti
 • rozhodnutí o stížnosti – do 15 dnů od předložení

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný

 • osobně – na Obecním úřadu Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec v úředních hodinách (každé liché pondělí v době od 8:00 do 9:00 a od 17:00 do 18:00)
 • písemně – na adresu Obecní úřad Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují.
 • Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.

Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Píšť, kde je zaevidována a postoupena pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, kdy byla zaevidována.

Z podání musí být zřejmé

 • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa)
 • jaká informace je požadována
 • kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Píšť)

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, žadatel bude ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně

 • osobním podáním na Obecním úřadu Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec v úřední den a hodinách (úřední hodiny: každý sudý pátek v době od 18:00 do 19:00)
 • poštou na adresu Obecní úřad Píšť, Píšť 4, 396 01 Humpolec

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají obecnímu úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře dostupné v sekci Formuláře a žádosti.

13. Popis postupů – návody pro řešení životních situací

Obec nevede popis postupů.
Postupy – návody životních situací naleznete na Portálu veřejné správy níže uvedeny některé životní situace s odkazy:
Kácení dřevin ohrožujících život a majetek
Odchod do starobního důchodu
Poskytování údajů z katastru nemovitostí
Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)
Příspěvek na mobilitu
Vdovecký důchod
Vdovský důchod

14. Předpisy

Obecně závazné vyhlášky dostupné v sekci Evidence právních předpisů.

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkáchZákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
 • Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • Zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Zákony naleznete na Portálu veřejné správy.

15.Úhrady za poskytování informací

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

16. Licenční smlouvy

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace

Žádné dokumenty