Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Veřejná vyhláška – Zahájení řízení o změně č. 3 ÚP Hořice – Veřejné projednání návrhu změny

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ č. 3 ÚP HOŘICE
(pořízení zkráceným způsobem).
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU Z M Ě N Y
se bude konat dne:

16.1. 2023 (pondělí) od 14.00 hod. na obecním úřadě v Hořicích.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání (tj. do 23.1.2023) mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky.
K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Přílohy