Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Autor: Josef Jelínek ml.

Nedostatečně identifikovaný vlastníci

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích umístěním dopravního značení.

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a SH příslušný podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích
s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na silnicích III/13026; III/13035; III/13036 a III/13027 v rozsahu ORP Humpolec umístěním dopravního značení IS11a, IS11b, B1, E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY), Z2, IP10a, IP10b, E3a(850m), B20a(60), B20a(80)
dle přiložené situace z důvodu úplné uzavírky provozu na silnici III/13026 při opravě mostu v obci Rachyně.
Přechodná úprava provozu se stanovuje v termínu od 11.4.2022 do 27.5.2022.